76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 46 שו"ת סמס בנושא מצוות / הלכה

קולא וחומרה

ש: למה יש עניינים שהרב מיקל, ויש עוד עניינים שהרב מחמיר? האם הרב הוא מחמיר או מיקל?
ת: הדברים לא קשורים אחד לשני. יש דברים שההכרעה ההלכתית יוצאת לאיסור, ויש דברים שיוצאת להיתר. כל דבר לגופו.

חומרה

ש: האם ראוי להחמיר בהלכה?
ת: אחרי שמקיימים את החובה. עיין מסילת ישרים שער הפרישות.

חומרה

ש: איך יודעים אם דברי הפוסקים הם דין או חומרה?
ת: על פי השוואה עם מקורות אחרים.

חומרה

ש: למה המחמיר תבוא עליו ברכה אם כוח דהיתרא עדיף?
ת: בפסיקת הלכה, יש להתאמץ להקל. אך אחרי שנפסק לקולא, מי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה.

חומרה וקולא

ש: מה עדיף, להחמיר כדי להיות בטוח שלא יעברו, או להקל כדי לא להכביד, מה שעלול לגרום לא לקיים מה שחייבים?
ת: מחלוקת בין רבי אליעזר לגדוש סאה ורבי יהושע למחוק סאה לגבי י"ח דבר. שבת קנג ב. או לגבי לימוד שתי הלכות ביום ובלילה, שלרבי יוחנן אסור לומר לעם הארץ ולפי רבא מצווה לומר. מנחות צט ב.

סור מרע ועשה טוב

ש: במה להתמקד – סור מרע או עשה טוב?
ת: כל מה שאמר ד', נעשה ונשמע, אבל סור מרע קודם. עיין מסילת ישרים פרקים ב-ה לפני פרקים ו-ט.

פרטים קטנים

ש: יש אנשים שמקפידים על פרטים קטנים שבהלכה ומסבכים את החיים. האם זו דרך ד'?
ת: זו דרך ד'. גם הפרטים הקטנים הם רצון ד', ובהם נמצא אור גדול. עיין רמב"ם סוף הלכות יסודי התורה פרק ד שדבר קטן הוא הבונה את החיים בקדושה, וגם הוא לאור דבר גדול.

מנהגי מרוקו

ש: משפחתי ממרוקו, ויש מנהגים רבים כמו אשכנזים ולא כמו השולחן ערוך. מה לעשות?
ת: מנהגי מרוקו הקדומים והקבועים מיוסדים על הררי קודש, לא השפעה אשכנזית, אלא על פסיקה שקדמה לשולחן ערוך (עי' ס' דברי שלום ואמת להרב שלמה טולידאנו).

שיעור כזית

ש: הרב כתב ששיעור כזית נמדד לפי נפח. האם גם לספרדים? כי כף החיים (קסח מו) אומר שמודדים לפי משקל.
ת: דבריו הם לחומרא, כי קשה לאדם למדוד נפח. כלומר זו חומרה למזון קל מן המים, אבל קולא למזון כבד מן המים.

רבי שמעון בר יוחאי

ש: למה אין כלל שהלכה כרשב"י, הרי היה גדול מכולם?
ת: בגלל מעלתו הרוחנית העילאית, לא העמיד מעשה גשמי. של"ה, פרשת פרה, הגהה ד"ה ימנה יובן.

תלמוד בבלי

ש: למה הלכה נקבעת על פי תלמוד בבלי יותר מירושלמי?
ת: בתראי. רי"ף בסוף עירובין.

כבית הלל

ש: האם לעתיד לבוא תתבטלנה כל הגזרות והלכה תהיה בכל דבר כבית הלל?
ת: לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, מידת הדין (תוספות חדשים פרקי אבות א א. קובץ מאמרים מהג"ר אלחנן ווסרמן בקובץ מאמרים א לג).

הלכה ומציאות

ש: האם ניתן לומר שההלכה משתנה לפי המציאות?
ת: לא. אלא אם המציאות אינה כפי ההלכה, יש לשנות את המציאות. התורה מדריכה אותנו כיצד המציאות צריכה להיות (עי' נתיבות עולם, נתיב התורה יד).

שלוחי מצווה אינם ניזוקים

ש: אם שלוחי מצווה אינם ניזוקים, למה מתו אלו שהלכו לשחרר את נחשון ווקסמן הי"ד?
ת: חכמים שמסרו כלל זה הסבירו שהוא לא נאמר כאשר הנזק שכיח (פסחים ח, ב). אגב, הוא הדין בכל מלחמות ישראל ואיני יודע למה לא שאלת עליהן.

פרוטה

ש: מה זה פרוטה?
ת: 40\1 גרם כסף. בימינו זה בערך 5 אג'. (שו"ת שאילת שלמה א רצא, תג).

גוי – תינוק שנשבה

ש: האם לגוי שחי במקום מרוחק בעולם, שלא פתח תנ"ך מימיו ולא שמע על שבע מצוות בני נח, יש דין תינוק שנשבה? מהיכן הוא אמור לדעת מה לעשות?
ת: אין אצל גוי דין תינוק שנשבה ואין אצלו דין שוגג. שבע מצוות בני נח הן דברים יסודיים מוסריים שאף אדם אינו יכול לטעון שאינו יודע אותם. הרמב"ם כותב שאם הוא מקיים אותן מאיסור התורה, יש לו דין חסיד אומות העולם, ואם הגיע אליהן מצד השכל וההיגיון, יש לו דין חכם אומות העולם (הלכות מלכים ח יא). אבל כיוון שהם דברים הגיוניים ישרים, הוא אינו יכול לטעון שלא הגיע אליהם דרך שׂכלו, שהרי יש לאדם בחירה חופשית לחשוב באופן ישר, כדברי הרמב"ם שלפיהם יש לאדם בחירה חופשית ביחס לידיעותיו "מדע מן המדעות" (הלכות תשובה ה ד) וביחס להכרעותיו השכליות (שמנה פרקים לרמב"ם פרק ב). לכן אין אצל בן נח דין פטור משוגג, והוא נהרג בלי התראה (סנהדרין נז ב), כלומר אם עלה על דעתו שדברים אלו מותרים זה לא נחשב שוגג אלא שוגג הקרוב למזיד (רמב"ם מלכים י א), ולמדו זאת מאבימלך שלא יכול לטעון שלא ידע שבן נח נהרג על כך, שהיה לו ללמוד ולא למד (מכות ט ב), כיוון שאלו דברים ישרים והגיוניים, לעומת התורה שיש בה גם דברים רבים המתנשאים מעל לשכל האנושי.

צאת הכוכבים לרבנו תם

ש: התפרסם עתה ספר הטוען שהחישוב של צאת הכוכבים לפי רבנו תם הנפוץ אצל רבים הוא טעות וחומרא חדשה ללא צורך. מה לעשות?
ת: טענות הספר "בין השמשות דר"ת", הינן חזקות וידועות, אבל כבר נדחו מזמן על ידי פוסקים רבים. עיין זמני היום בהלכה לד. אוצר הזמנים בירורים ז. ואין זו חומרא חדשה. כף החיים תפט מד. אלא זו חומרא שיש לה מקום.

שיעורי הגר"ח נאה והחזו"א

ש: במחלוקת השעורים בין הגר"ח נאה והחזו"א כיצד לפסוק, מי גדול יותר?
ת: אין זה שייך. הגרי"ש אלישיב נשאל כיצד חלק הגרח"נ על החזו"א, והשיב ששיעור הגר"ח היה נהוג מקודם והחזו"א הוא החולק. ספר ישיב משה עמ' קל.
הערות:

הלכה ומציאות

ש: כאשר המציאות בעייתית, האם פסיקת ההלכה צריכה להתחשב בה ולא להיות נוקשה?
ת: החיים המקולקלים לא ישפיעו על פסיקת ההלכה, אלא אדרבה יד ד' רוממה והיא תרים את החיים המקולקלים. עין איה שבת פרק א אות עט. פרק ט אות טז.

מצוות של חילוני

ש: האם יש ערך שאדם חילוני שאינו מקיים הרבה ממצוות התורה, בכל זאת יניח תפילין, שהרי הוא חש בכך חוסר ישרות, כאומר לעצמו: או הכל או שום דבר.
ת: בוודאי שיש ערך לכל מצווה בפני עצמה. אם אדם אינו מקיים מצווה מסויימת, כגון שבת או טהרת המשפחה, אין זה פוטר אותו ממצווה אחרת, כגון אהבת הריע, ישוב הארץ, או תפילין. וכבר כתב על זה רבנו הגדול הרמב"ם באיגרת קידוש השם, וסיים שלא צריך לדחות מחללי שבתות ושאר עוברי עבירות כאשר באים לבית הכנסת, וכותב: "וסמכו על זה מדברי שלמה, עליו השלום, שאמר: 'לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב' (משלי ו ל) – אל יבוזו לפושעי ישראל שהם באים בסתר לגנוב מצוות". וכל המקיים מצווה, יבורך מן השמים.

בלי כוונה

ש: מה שווה מצווה בלי כוונה?
ת: הרבה מאוד! למשל תפילה בלי כוונה כמו גוף בלי נשמה. תפילה עם כוונה זה כמו קרבן זבחים, בלי כוונה כמו קרבן מנחה (שו"ת הרשב"א א תכג. תוספת מעשה רב ס"ק יב).

  «       עמוד מתוך 2   
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים