76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


דוד ושלמה צדקו

הרב שלמה אבינר | טז מרחשון תשע"הדוד ושלמה צדקו

[מ"באהבה ובאמונה"]

 

ודאי דוד ושלמה צדקו. הם היו המלכים הכי מופלאים שלנו. בין השאר צדקו במה שלגמרי נאסר גיור בזמנם. וזאת למה? כי אז היה כדאי מאוד להתגייר. והרי צריך להתגייר לשם שמים. ואם המצב כל כך טוב, כיצד נדע שזה באמת לשם שמים?

וזה לשונו של הרמב"ם, כיצד מקבלים גרים: "סוד הדבר כך הוא. שהמצווה הנכונה כשבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שייטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להיכנס לדת. ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית. ואם אשה היא שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל: אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרשו, אם קבלו ולא פרשו וראו אותם שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר: ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה" (הלכות איסורי ביאה יג יד).

וכתוצאה מזה: "לפיכך לא קיבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד שמא מן הפחד חזרו. ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בה ישראל, חזרו. שכל החוזר מן הגויים בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגרי הצדק" (שם טו).

ובכל זאת היו מקרים ששלושה יהודים החליטו שהם בית דין וגיירו: "ואע"פ כן היו גרים הרבה מתגיירם בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות" (שם).

כיצד התייחסו בתי הדין לאותם גרים? "והיו בית דין הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל מקום ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם" (שם).

ואותן נשים ש"הדבר ידוע שלא חזרו אלא בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירום, חשבם הכתוב כאילו הן גויות ובאיסורן עומדין" (שם טז).

היו עוד מקרים בהסטוריה שחכמי ישראל הורו מסיבות שונות לא לגייר כלל, כגון מה שמזכיר מרן הרב קוק (שו"ת דעת כהן סי' קנד) ואין כאן המקום להאריך, אך ברור שגם בימינו עומד על הפרק הספק הנורא הזה. הרי יש בארץ ישראל 320,000 גויים. הם פה לא מפני שמשתוקקים בדת היהודית, כמו רות שאמרה: עמך עמי ואלהיך אלהי, אלא פשוט מאד מפני שארצנו היא גן עדן, בחסדי ד' עלינו. וכמעט כולם אינם מעוניינים בגיור כלל וטוב להם כמו שהם עתה, אלא אם כן יציעו להם גיור בלי קבלת מצוות, גיור לאומי, גיור לישראליות ולא גיור ליהדות, גיור של שייכות לעם ולארץ.

אבל אם חלילה מצבנו הלאומי היה מידרדר, אולי היו חוזרים בהם.

כך מספרים חז"ל: "לעתיד לבוא באין עובדי כוכבים ומתגיירין ומי מקבלינן מינייהו? והתניא אין מקבלין גרים לימות המשיח. כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה אלא שנעשו גרים גרורים ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם. כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה באתם אומרים לו על ה' ועל משיחו שנאמר (תהילים ב א) למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק [וגו'] וכל אחד מנתק מצותו והולך שנאמר (תהילים ב ג) ננתקה את מוסרותימו [וגו'] והקב"ה יושב ומשחק שנאמר יושב בשמים ישחק" (עבודה זרה ג ב).

שהרי למה לא באו גויים להצטרף לעמנו בזמן השואה, או בזמן גזרות ת"ח ות"ט, או בזמן גירוש ספרד?! איפה היו אז? אבל כאמור, עתה ארצנו היא גן עדן עלי אדמות.

כמובן איננו אומרים שבימינו אין לגייר אף אחד. ב"ה, יש הרבה גרי צדק שהם אנשים צדיקים ונפלאים. אבל די לנו להיות כמו מרן הרב קוק שבענייני גיור היה ירא הוראה, כפי שהעיד עליו רבנו הרב צבי יהודה, כלומר חושש וחושש עד שהסכים לגייר מישהו. וכן כתב בתשובותיו שאם מגיירים בלי קבלת מצוות, יש שתי בעיות: א. הגיור לא חל. ב. לו יצויר שהגיור היה חל, גורמים רעה רב לאותו גר שעתה ייענש על כל עבירותיו נגד תורת ישראל, מה שלא היה לפני כן, אך כאמור ממילא הגיור לא חל (שו"ת דעת כהן סי' קנד). לכן היה מאד ירא הוראה, כלומר מגייר רק את מי שהיה בטוח שיקיים מצוות. ובצדק – שהרי היועץ המשפטי של משרד הדתות הודיע ש97% מהגרים אינם שומרים מצוות (מספרים מתוך תיקי גירושין שלהם).

זה הכלל, אנו מתפללים "על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק" (תפילת שמונה עשרה). הרי לך שגר צדק אמיתי הוא מי שנכלל עם כל הצדיקים שנמנו לפני כן (ועיין מאמרי הראיה 200).דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים